Od 1. října 2022 je poskytování sociální služby podporované zaměstnávání z větší části zajištěno již sedmým v řadě navazujícím individuálním projektem Královéhradeckého kraje „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Cílem individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt zajistí poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným na území Královéhradeckého kraje. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Počet obyvatel s mentálním postižením, kteří vyžadují podporu v přirozeném prostředí, za pokud možno nejnižší podpory sociálních služeb, neklesá. V síti služeb sociální prevence je řada uživatelů, kteří jsou připraveni na přechod do služeb s nižší mírou podpory či na trh práce nebo bydlení.

V souvislosti se zkracováním hospitalizace osob s duševním onemocněním, plánovaným snížením počtu lůžek v rámci transformace psychiatrické péče, rostoucím počtem osob s duševním onemocněním i v důsledku vyčleňování osob s duševním onemocněním z rodin se zvyšuje potřeba podpory fungování osob s duševním onemocněním v přirozeném prostředí, dochází k sociálnímu vyloučení těchto osob.

Celkové náklady projektu činí bezmála 340 milionů Kč. Dotace činí 90% (76,735% prostředky z ESF, 13,265% prostředky ze státního rozpočtu) a 10% kofinancování je z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Projekt je realizován od září 2022 do prosince 2025.